Održan 1. sastanak Projektnog tima

Danas je online putem platforme Zoom održan 1. sastanak Projektnog tima, koji za sada ima 3 člana. To su Voditeljica projekta Simona Štriga, Predsjednik HDIG Nenad Petrović i Načelnica OI „Varaždin“ Maja Petrović. Preostala 2 člana tima, Voditelj savjetovališta za mlade i Koordinator HZZ-a, imenovat će se naknadno.

Projektni tim će se sastajati prema potrebi, a između sastanaka komunicirat će putem e-maila, sms-a, telefona ili Zoom-a. Rad članova Projektnog tima koordinirat će Voditeljica projekta, koja će do zapošljavanja voditelja savjetovališta privremeno voditi i nužne poslove na uspostavi Savjetovališta za mlade.

Odmah nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava pristupilo se uspostavi projekta te su izrađeni Početni plan dostave zahtjeva za nadoknadom sredstava i Zahtjev za predujam, temeljem kojeg je HDIG-u odobrena isplata 50% mogućih sredstava. Postupak zapošljavanja Voditelja savjetovališta je u toku, a Odred je angažirao 4 mentora na ugovor o djelu, od toga tri socijalna radnika i jednog psihologa. Dogovorena je i izrada dizajna promidžbenih materijala projekta.

Nakon zapošljavanja Voditelja savjetovališta potrebno je odmah pristupiti njegovoj operativnoj uspostavi kako bi se što prije započelo raditi s korisnicima iz ciljane skupine projekta.