Održan 7. sastanak Mentorskog tima

Sedmi sastanak Mentorskog tima održan je 10 ožujka u Savjetovalištu. Voditeljica Savjetovališta i prisutni mentori međusobno su se informirali o napretku korisnika koje mentoriraju. Trenutno je u Savjetovalištu aktivno 13 korisnika s kojima se provodi mentoriranje i koji pohađaju odabrane programe obrazovanja. 10 korisnika je završilo programe (7 autoškolu, 2 program za osposobljavanje za CNC operatera i 1 školu stranih jezika).

Mentori su zaključili da je i dalje potrebno pratiti realizaciju individualnih planova aktivnih korisnika, pomagati im u svladavanju gradiva odabranih programa obrazovanja i provoditi savjetodavni rad s njima.